Een akkoord waar muziek in zit

Blog door Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht.

In het regeerakkoord dat vorige week werd gesloten tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wordt 170 miljoen euro uitgetrokken voor preventie en gezondheidsbevordering. De aanpak van de problematiek rond roken en overgewicht wordt daarbij met name genoemd. Ik juich dat toe!

Hoger tempo

Ik hoop en verwacht dat daarmee tijdens de komende kabinetsperiode nieuwe energie ontstaat om het probleem van overgewicht aan te pakken. Het tempo moet namelijk omhoog. Dat kan alleen als alle betrokken partijen samenwerken. In het regeerakkoord wordt daar overigens ook een eerste stap voor gezet: “Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.” Het beleidsvoornemen is opvallend omdat deze integrale aanpak op lokaal niveau nu al plaatsvindt. Laten we niet onderschatten dat er zowel binnen als buiten JOGG-verband door het hele land al actief de verbinding wordt gemaakt tussen heel veel initiatieven en dat lokale partijen samenwerken aan hetzelfde doel.

Afstemmen en krachten bundelen

Ik vind het belangrijk dat de nieuwe regering ook op nationaal niveau de krachten bundelt voor de preventie van overgewicht. Ook hier is een integrale aanpak nodig. Dat betekent dat meerdere ministeries hun beleid op elkaar moeten afstemmen. Want preventie van overgewicht raakt nationaal meerdere beleidsterreinen: ruimtelijke ordening, volksgezondheid, landbouw, economische zaken, financiële zaken, sport, et cetera. Dat die afstemming nog niet optimaal functioneert, zien we aan het enerzijds uittrekken van geld en anderzijds aan de voorgenomen stijging van de BTW op groente en fruit.

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden van samenwerking op rijksniveau. Zo was ik onlangs met demissionaire staatssecretarissen Jetta Klijnsma en Martin van Rijn bij een voorschool in Den Haag, waar het thema gezondheid werd gekoppeld aan armoede.

Ambassadeur Gezonde Generatie

De integrale aanpak die ik bepleit is niet alleen de zorg van de nieuwe minister van VWS, maar van het hele nieuwe kabinet. Daarom ben ik voorstander van de benoeming van een boegbeeld, een zware bestuurder die het voortouw neemt en voor afstemming zorgt tussen ministeries en landelijke organisaties. Een nationale verbinder die de kracht heeft om zaken in gang te zetten en versnelling te creëren. In een eerder pleidooi noemde ik het een ambassadeur Gezonde Generatie.

In het regeerakkoord lijken preventie en gezondheidsbevordering de aandacht te krijgen die ze verdienen. Wel ben ik benieuwd of deze verbinding en samenwerking ook op nationaal niveau zal plaatsvinden Samengevat ben ik positief over het regeerakkoord, er zit absoluut muziek in, nu de harmonie nog.

Marjon Bachra, directeur Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht kiest ervoor om wel met het bedrijfsleven samen te werken.