Jongeren Op Gezond Gewicht zoekt projectbureau voor onderzoek naar JOGG-aanpak

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zoekt een projectbureau voor het projectmanagement van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de JOGG-aanpak.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het projectmanagement van een onderzoekstraject naar de werkzame elementen van de integrale JOGG-aanpak in gemeenten, in samenwerking met universiteiten en/of academische werkplaatsen. 

 

Jongeren Op Gezond Gewicht 

Een op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten en worden vaker gepest. Het probleem ligt meestal niet bij het kind zelf, maar bij de omgeving van het kind. Jongeren Op Gezond Gewicht wil een wereld waarin kinderen gezond opgroeien, daarom zet zij in op het creëren van een gezonde omgeving. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals in het hele land streeft zij naar een samenleving waarin een gezonde omgeving verleidt tot gezond gedrag. 

Omdat je een omgeving niet van buitenaf kunt veranderen, zit JOGG er middenin. Landelijk ondersteunt zij 143 gemeenten middels de integrale JOGG-aanpak. Lokale JOGG-teams creëren netwerken van publieke en private partijen zoals scholen, sportclubs, huisartsen of supermarkten. Deze gemeenten vormen samen de JOGG-beweging, een duurzaam netwerk dat zich uit in sterke landelijke en lokale samenwerking.  

 

De JOGG-aanpak 

Met de JOGG-aanpak hebben gemeenten een methode in handen om de omgeving van kinderen gezonder te maken. De methode (gebaseerd op inzichten uit de succesvolle Franse EPODE-aanpak) maakt het gemeenten gemakkelijk om systematisch en effectief te werken aan het terugdringen en voorkomen van overgewicht bij kinderen, door zich te richten op plekken waar kinderen veel komen zoals thuis, school, buurt, sport & vrije tijd, werk en digitale media
 

Een integrale community-based aanpak vraagt om verschillende activiteiten op praktisch, tactisch en strategisch niveau. Om te gaan voor een duurzaam resultaat is het belangrijk dat een gemeente zorgt dat er aandacht is voor de volgende voorwaarden (pijlers): Politiek-Bestuurlijk Draagvlak, Publiek-Private Samenwerking, Gedeeld Eigenaarschap, Monitoring & Evaluatie en Verbinding Preventie & Zorg. Een planmatige aanpak en structurele inbedding binnen het beleid van gemeenten, organisaties en bedrijven is daarbij essentieel
 

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord 'Samen voor een gezonder Nederland' gesloten. Dit Preventieakkoord zet onder andere in op een intensivering van de activiteiten van JOGG. De focus ligt op de groei van het aantal gemeenten met een integrale aanpak op overgewichteen stijging van het aantal kinderen op gezond gewicht, een sluitende keten voor kinderen met obesitas en een gezonde sport-, vrije tijd- en schoolomgeving.  

 

Praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek 

Jongeren Op Gezond Gewicht heeft de ambitie uitgesproken om een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de lokale JOGG-aanpak. Deze ambitie is tevens geformuleerd in het Preventieakkoord 2018. Er blijkt een groeiende behoefte naar een beter begrip van werkzame mechanismen die leiden tot effecten van de JOGG-aanpak op basis van wetenschappelijk onderzoek. 
 

JOGG is ruim acht jaar aan de slag en het is tijd om deze aanpak landelijk te evalueren. Gemeenten hebben behoefte aan inzicht in wat werkt en welke handvatten zij kunnen gebruiken om invulling en uitvoering te geven aan JOGG. De resultaten van dit onderzoek moeten bijdragen aan de werkzaamheid en doelmatigheid van JOGG en het optimaliseren van de aanpak: wat zijn de werkzame elementen en wat zijn de randvoorwaarden en succesfactoren voor een effectieve implementatie die effect heeft op gezondheid en welzijn?  
 

Omdat de JOGG-aanpak een complexe community-based aanpak is, die in iedere gemeente op een andere wijze wordt uitgevoerd, schieten reguliere onderzoeksdesigns tekort Deze designs houden onvoldoende rekening met de complexiteit en diversiteit van de aanpak. Bij de keuze voor een evaluatieraamwerk is het daarom essentieel om ook rekening te houden met de lokale context waarbinnen de JOGG-aanpak wordt uitgevoerd: wat werkt, voor wie werkt het en onder welke omstandigheden werkt de JOGG-aanpak het beste? 
 

Voorgesteld wordt om een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te laten voeren waarbij middels kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden onderzocht wordt wat de opbrengsten van de lokale JOGG-aanpak en de landelijke organisatie zijnEr is behoefte aan inzicht in de werkzame mechanismenrekening houdend met de context, die leiden tot resultaten. Zo kan er geleerd worden op welke wijze de JOGG-aanpak het beste ingezet kan worden en kunnen reeds behaalde resultaten beter worden verklaard.   
 

Het projectbureau heeft als eerste taak om een multidisciplinair consortium samen te stellen voor de uitvoer van het praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek met verschillende experts uit onderzoek, beleid en praktijk. De periode voor het voorgestelde onderzoek is 2019-2023. Gedurende deze periode worden verschillende deelonderzoeken uitgevoerd die leiden tot bruikbare resultaten voor de praktijk. Denk aan adviezen over hoe het beste ondersteuning kan worden geboden aan JOGG-gemeenten, praktisch bruikbare tools voor onder andere de mate van integraal community-based werken, welke kennis en vaardigheden een JOGG-team nodig heeft of een lokaal monitoring en evaluatie systeem. Wetenschappelijke publicaties worden geschreven en gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften om zorg te dragen voor de wetenschappelijke onderbouwing van de aanpak en tevens om internationaal kennis te delen. Resultaten worden gedeeld binnen Jongeren Op Gezond Gewicht en gepubliceerd via verschillende kanalen in de vorm van rapportages, artikelen in vakbladen, webinars en presentaties op congressen of symposia. 
 

Doelen 

Jongeren Op Gezond Gewicht heeft de ambitie uitgesproken om een landelijke evaluatie uit te voeren naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de JOGG-aanpak. Hierbij is het essentieel om de lokale context waarbinnen de aanpak wordt uitgevoerd mee te nemen. De evaluatie dient zich te richten op de volgende onderdelen:  

 

 • Evaluatie van de lokale uitvoering van de JOGG-aanpak bij gemeenten 
  Het onderzoek geeft inzicht in de elementen van de JOGG aanpak die bijdragen aan blijvende succesvolle toepassing (middelen en doelen) en uitvoering, maar geeft ook inzicht in de knelpunten. Het onderzoek geeft inzicht in de context waarin elementen van de JOGG-aanpak plaatsvinden en in de randvoorwaarden, bevorderende en belemmerende factoren binnen een dergelijke context. Zie bijvoorbeeld: Kremers, Visscher, Schuit. Effect in zijn context. TSG 2018:128-131. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een evaluatieraamwerk. Het onderzoek geeft inzichten in bevorderende en belemmerende factoren bij de ondersteuning door JOGG op landelijk en lokaal niveau. 
 • Evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de JOGG-aanpak  
  Evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de JOGG-aanpak op lokaal en op landelijk niveauMaak effecten duidelijk met output en outcome maten. Gebruik hierbij het logisch model van EPODE (van Koperen et al. Characterizing the EPODE logic model: unravelling the past and informing the future. Obesity Reviews 2013: 162-170) en JOGG. 
 • Evaluatie van de werkzame factoren die effecten van de JOGG-aanpak verklaren. Hierbij worden gegevens van bovenstaande onderdelen gecombineerd  
  Evalueer welke (combinaties van) factoren samenhangen met gunstige blijvende veranderingen op gemeentelijk en individueel niveau. Betrek proces-, organisatie- en omgevingsfactoren zoals politieke context, draagvlak, samenwerking, doelgroep participatie, eigenaarschap, beschikbaarheid van aanbod, tijd en middelen. Beschrijf de bevorderende en belemmerende factoren op het gebied van blijvende systeemveranderingen ter bevordering van de doelen van JOGG.  


Randvoorwaarden 

 • Het onderzoek dient alle drie de bovenstaande doelen te onderzoeken;  

 • Het onderzoek vormt een mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek; 

 • Het onderzoek maakt gebruik van beschikbare, longitudinale data van kwantitatieve aard, al dan niet aangevuld met de verzameling en analyse van nieuwe kwantitatieve data; 

 • Nieuwe data van kwalitatieve aard wordt verzameld en geanalyseerd, al dan niet aangevuld met bestaande kwalitatieve data; 

 • Het onderzoek richt zich op verschillende JOGG-gemeenten, met een variatie in grootte van de gemeente, startdatum van de JOGG-aanpak en activiteiten op de JOGG-pijlers en omgevingen; 

 • Bij de analyses naar effectiviteit hebben de uitkomstmaten betrekking op de doelen van JOGG: een gezonde jeugd en een gezond gewicht; 

 • Het onderzoek houdt nadrukkelijk rekening met sociaaleconomische gezondheidsverschillen en verschillen in sociaaleconomische achtergrond van de doelgroepen; 

 • De diverse betrokkenen binnen de JOGG-gemeenten krijgen een duidelijke rol binnen het onderzoek; 

 • Het is van belang dat op gemeenteniveau en individueel niveau uitkomstmaten worden geëvalueerd die aansluiten bij het thema en doel waar de gemeente op inzet;  

 • Het onderzoek resulteert in (internationale) publicaties in toonaangevende tijdschriften op het gebied van integrale aanpakken van gezondheids- en overgewichtsproblematiek; 

 • Het plan van aanpak sluit adequaat aan op de doelstellingen met onderbouwing voor een passend design en is concreet, haalbaar en uitvoerbaar. 


Verfijning opdracht 

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) zoekt een projectbureau voor het projectmanagement van een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de JOGG-aanpak. 

 

De werkzaamheden zullen in het algemeen bestaan uit: 

 • Bijeenbrengen van een onafhankelijk wetenschappelijk consortium, bestaande uit een uitvoerende kerngroep die de onderzoeker(s) inhoudelijk begeleidt en een adviserende klankbordgroep met experts (inhoudelijk of methodologisch) vanuit onderzoek, beleid en praktijk. Het consortium is multidisciplinair en heeft relevante wetenschappelijke expertise op het terrein van praktijkgericht onderzoek en community-based preventie; 

 • Op laten stellen van een onderzoeksvoorstel door het consortium voor een dergelijk praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met experts uit onderzoek, beleid en praktijk; 

 • Opstellen van een realistische planning en begroting voor het onderzoekstraject; 

 • Werkgeverschap van de onderzoeker(s) verzorgen; 

 • De landelijke JOGG-organisatie en andere betrokkenen regelmatig informeren over de voortgang en resultaten van het onderzoek. 

 

Expertise projectbureau  

 • Ervaren projectmanagers; 

 • In staat om te schakelen tussen een wetenschappelijke en praktische manier van onderzoek doen; 

 • In staat om dit onderzoek te vertalen naar praktische handvatten voor de praktijk; 

 • Affiniteit met MVO en zet zich graag in voor het maatschappelijk belang; 

 • Weet wat er speelt binnen het werkveld van Jongeren Op Gezond Gewicht; 

 • In staat om een onafhankelijk wetenschappelijk consortium bijeen te brengen. 

 

Werkwijze projectbureau 

 • Snel, in reactie en oplevering; 

 • Praktisch, komt met vooruitstrevende eenvoudige alternatieven; 

 • Proactief, komt uit zichzelf met ideeën en initiatieven; 

 • Scherp, inhoudelijk kritisch over de gegeven opdrachten, voert niet klakkeloos uit; 

 • Flexibel, past zich gemakkelijk aan bij nieuwe inzichten; 

 • In staat om drie maanden na akkoord op het uitgewerkte onderzoeksvoorstel vanuit JOGG te kunnen starten met de uitvoer van het onderzoek. 

 

Budget 

Er is in totaal maximaal €500.000,- beschikbaar voor het projectmanagement, het consortium en de uitvoering van het onderzoek met een looptijd van maximaal 48 maanden. Het benodigde budget onderbouwt u helder. Het gevraagde budget is reëel gezien de uitvoering van de geplande activiteiten. De opdracht wordt verleend onder voorbehoud dat het ministerie van VWS de instellingssubsidie 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 conform aanvraag zal goedkeuren. 

 

Procedure en tijdpad  

Graag ontvangen wij op basis van bovenstaande een intentieverklaring waaruit blijkt dat u de juiste expertise en kwaliteit kunt leveren. In deze intentieverklaring beschrijft u in ieder geval: 

 • Toelichting op uw expertise en werkwijze; 

 • Een globale opzet van het nog vorm te geven consortium; 

 • Een globale opzet van het onderzoek; 

 • Benodigde budget. 

 

De intentieverklaring kunt u sturen aan Mieke Spaans mieke.spaans@jogg.nl. Deadline voor het indienen is maandag 29 april. Voor aanvullende informatie kunt u bellen met Mieke Spaans of Ellis Koster via 070 219 22 65. 

 

De beoordeling van de intentieverklaringen geschiedt onder verantwoordelijkheid van een door JOGG ingestelde commissie. De commissie beoordeelt de verklaring op relevantie en op kwaliteit aan de hand van de beschreven voorwaarden. Indieners van de best passende voorstellen worden verzocht hun voorstel te presenteren voor de commissie. Na akkoord van de commissie dient het voorstel uitgewerkt te worden tot een concreet, haalbaar en uitvoerbaar plan van aanpak dat adequaat aansluit op de doelstellingen met onderbouwing voor een passend design. 

Jongeren Op Gezond Gewicht is tegen kindermarketing voor ongezonde producten.