JOGG-aanpak

Een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt de JOGG-aanpak. Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren.

Op wie richt de JOGG-aanpak in Nederland zich?

De JOGG­-aanpak in gemeenten richt zich op jongeren van 0 tot 19 jaar en hun omgeving (ouders, school, fysieke omgeving etc.).

Het aantal kinderen met overgewicht neemt wereldwijd sterk toe. Ook in Nederland. Ongeveer 1 op de zeven jongens en 1 op de zes meisjes heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs 1 op de 3 kinderen. Ernstig overgewicht en obesitas bij kinderen is een duidelijke risicofactor voor overgewicht en chronische ziekten bij volwassenen. Voorbeelden van gezondheidsproblemen zijn: hart­ en vaatziekten, diabetes type 2, orthopedische problemen, astma, vormen van kanker en psychische problemen als angst, depressie en negatief zelfbeeld. 

Waar komt de JOGG­-aanpak vandaan?

De JOGG-­aanpak is gebaseerd op het s​uccesvolle Franse EP​ODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants, of “Samen overgewicht bij kinderen aanpakken”). Sinds 2010 werkt Jongeren Op Gezond Gewicht aan een aanpak die in Nederland nog beter zou werken.

Het fundament onder de JOGG-­aanpak bestaat uit vijf pijlers: politiek bestuurlijk draagvlak, publiek­private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie en het verbinden van preventie en zorg. De eerste vier pijlers komen overeen met EPODE. De vijfde pijler ‘verbinding tussen preventie en zorg’ is in Nederland hieraan toegevoegd. 

Wat zijn de pijlers van de JOGG-aanpak?

Achter de JOGG­-aanpak schuilt een gedegen, strategisch programma. Met deze 5 pijlers creëren we voor deelnemende gemeenten de voorwaarden voor succes van haar lokale initiatieven.

  1. Politiek­-Bestuurlijk Draagvlak. Gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, heeft een belangrijke plaats in het collegeprogramma. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend met en betrokken bij de JOGG­-beweging. Beleid zorgt voor een vruchtbare bodem voor lokale initiatieven.
  2. Publiek­-Private Samenwerking. Lokale bedrijven worden nauw betrokken bij de JOGG-­aanpak. Ze denken mee in het projectteam, leveren communicatiekracht en dragen actief en/of financieel bij aan activiteiten.
  3. Sociale Marketing
    Binnen sociale marketing leer je door onderzoek je doelgroep echt kennen. Je leert hun taal te spreken en begrijpt wat hun drijft. Dat geeft inzicht in hoe je hun gedrag duurzaam kunt veranderen. Een JOGG­-gemeente past de principes van sociale marketing toe op de lokale situatie en wordt hierin ondersteund door de landelijke stichting.
  4. Monitoring & Evaluatie. Een JOGG­-gemeente gebruikt de meest effectieve interventies en meet het effect hiervan. Daarnaast wordt het proces gemeten en waar nodig bijgestuurd. Uiteraard wordt ook de BMI van de kinderen gemeten om daarvan te leren en succes aan te tonen.
  5. Verbinding Preventie en Zorg. In een JOGG­-gemeente signaleren (zorg)professionals overgewicht in een vroeg stadium. De zorg is goed op elkaar afgestemd en jongeren die zorg nodig hebben, komen direct op de juiste plek terecht.

Veel interventies blijken achteraf niet effectief. Waarom werkt de JOGG-aanpak wel?

Uit onderzoek blijkt dat veel interventies niet werken omdat ze plaatsgebonden zijn, kort duren en niet in samenhang worden uitgevoerd. Het bijzondere aan de JOGG­aanpak is dat publieke en private partijen zowel op landelijk niveau als in de gemeente samenwerken. Samen vormen zij de omgeving waarin jongeren opgroeien. Initiatieven worden daardoor breed uitgevoerd, zijn zowel aantrekkelijk als nuttig en worden jaren voortgezet. Een gemeente betrekt in haar aanpak alle aspecten die bijdragen aan het voorkomen van overgewicht en obesitas: educatie, werken, wonen, sociale omgeving, fysieke activiteit, veiligheid van de woon/speelomgeving, gezondheidszorg, sportaanbod en levensmiddelenaanbod. Daarbinnen wordt gezonder eten en meer bewegen gemakkelijker en leuker gemaakt. 

Waarom word je JOGG­-gemeente?

Gemeenten zijn wettelijke verplicht preventieprogramma’s uit te voeren voor gezondheidsbevordering (Artikel 2, Wet publieke gezondheid). Gemeenten hebben dus een lokale verantwoordelijkheid om gezondheid van jongeren te stimuleren. De JOGG-­aanpak is een integrale aanpak waarbij JOGG-gemeenten door Jongeren Op Gezond Gewicht worden ondersteund bij lokale gezondheidsbevordering in de vorm van kennis, coaching en begeleiding.

Een fitte bevolking draagt bovendien bij aan betere leerprestaties en gezondere werknemers. De gemeente krijgt daardoor een positief imago en het profiel van een gezonde stad. Daarmee zorgt ze voor een aantrekkelijk werk­ en woonklimaat.

Daarnaast profiteert de gemeente van de trainingen, het advies en het materiaal van Jongeren Op Gezond Gewicht. Bijvoorbeeld over publiek­private samenwerking en over sociale marketing. De kracht zit verder in de gezamenlijke aanpak en het herhalen van dezelfde boodschap. Op school, op straat, in de supermarkt, maar ook thuis wordt het niet alleen leuker, maar ook makkelijker om gezonder te leven.